ADATVÉDELEM, ÉS ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
amelyben tájékoztatjuk Önt, mint honlapunk és webáruházunk látogatóját, valamint szolgáltatásaink igénybe vevõjét társaságunk adatkezelési és adatvédelmi szabályairól.
1. Milyen alapelveket követünk adatkezelésünk során?
Társaságunk az adatkezelése során alábbi alapelveket követi:
a) a személyes adatokat jogszerûen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezeljük.
b) a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmû és jogszerû célból gyûjtjük és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethetõ módon.
c) az általunk gyûjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelõek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.
d) Társaságunk minden észszerû intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.
e) a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.
f) megfelelõ technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelõ biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.
Társaságunk az Ön személyes adatait
a) az Ön elõzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyûjtjük, rögzítjük, rendszerezzük, tároljuk és felhasználjuk.
b) egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi elõírásokon alapul és kötelezõ jellegû, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét.
c) illetve bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez Társaságunknak, vagy pedig harmadik személynek fûzõdik jogos érdeke, például honlapunk, webáruházunk mûködtetése, fejlesztése és biztonsága.
2. Kik vagyunk?
A Társaság neve: Platina Pillangó kft.
A Társaságunk székhelye: 5465, Cserkeszőlő, Bokor u.5
A Társaságunk honlapja: https://teploceramic-eu.com
Postacímünk: 5465, Cserkeszőlő, Bokor u.5
Telefonszámunk: 06706349030
E-mail címünk: teploceramic.eu@gmail.com
Adószámunk: 25396744-2-16
Nyilvántartó bíróság megnevezése: Szolnok Törvényszék Cégbírósága
Telephelye(i): 5000 Szolnok, Újszászi út 13.
Fióktelepe(i): 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tagja.
Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselõ kinevezésére.
Társaságunk tárhely szolgáltatójának neve, címe és elérhetõsége:
A cég elnevezése: Wix ltd
Székhely: 40190 San Francisco, CA United States
A cég elektronikus elérhetõsége: platinabutor@gmail.com
Társaságunk az adatok kezelése során - ügyfeleink színvonalas kiszolgálása érdekében - az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:
NÉV Wix ltd
CÍM 40190 San Francisco, CA United States
TEVÉKENYSÉG tárhely szolgáltatás
Amennyiben az adatfeldolgozóink körét módosítjuk, a változásokat átvezetjük jelen tájékoztatónkban.
Az általunk kezelt adatok:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

A weboldalunk látogatóinktól csak akkor kérjük személyes adataikat, ha regisztrálni, bejelentkezni, illetve a webáruházunkban vásárolni szeretnének.
A regisztráció illetve a webáruház szolgáltatásainak igénybevétele kapcsán megadott személyes adatokat nem kapcsolhatjuk össze és a látogatóink beazonosítása alapvetõen nem célunk.
Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel Ön az platinabutor@gmail.com e-mail, illetve a 5465, Cserkeszőlő, Bokor u.5 szám alatti postacímen kérhet további tájékoztatást, válaszunkat késedelem nélkül, 15 napon belül megküldjük Önnek az Ön által megadott elérhetõségre.
4. Mit kell tudni még webáruházunk adatkezelésérõl?
A személyes adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre a regisztráció, a vásárlás illetve a Társaságunkkal kapcsolattartása során, éppen ezért kérjük, hogy adatai közlésekor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön felelõs. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatásaink igénybevételének.
Amennyiben Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy vélelmezzük, hogy Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik.
Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja
Ø a regisztráció törlésével,
Ø az adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásával, illetve
Ø a regisztráció során feltétlen kitöltendõ bármely adat kezeléséhez vagy felhasználásához való hozzájárulás visszavonásával vagy zárolásának kérésével.
A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását - technikai okokból 15 napos határidõvel vállaljuk, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk (Pl. Számv tv. 169. § , Fogyv tv. 17/A §)
Megtévesztõ személyes adat használata esetén, illetve ha valamelyik látogatónk bûncselekményt követ el vagy Társaságunk rendszerét támadja, az adott látogató regisztrációjának megszüntetésével egyidejûleg adatait haladéktalanul töröljük, illetve - szükség esetén - megõrizzük azokat a polgári jogi felelõsség megállapításának vagy büntetõ eljárás lefolytatásának idõtartama alatt.
5. Egyéb adatkezelési kérdések
Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfeldolgozóink esetében pedig szerzõdéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait. További információ a 2. pontban található.
A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendõrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Társaságunkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.
Társaságunk adatkezelésében és adatfeldolgozásában részt vevõ közremûködõi és munkavállalói elõre meghatározott mértékben - titoktartási kötelezettség terhe mellett - jogosultak az Ön személyes adatait megismerni.
Az Ön személyes adatait megfelelõ technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstõl, megváltoztatástól, sérülésektõl illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.
Szervezeti intézkedések keretében épületeinkben ellenõrizzük a fizikai hozzáférést, munkavállalóinkat folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelelõ védelemmel elzárva tartjuk. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthetõ teljes körûen biztonságos adattovábbításnak. Társaságunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a weblapunkon keresztül történõ adattovábbításért azonban nem tudunk teljes felelõsséget vállalni, ám a Társaságunkhoz beérkezett adatok tekintetében szigorú elõírásokat tartunk be az Ön adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.
A biztonsági kérdésekkel kapcsolatban kérjük az Ön segítségét abban, hogy gondosan õrizze meg webáruházunkhoz meglévõ hozzáférési jelszavát és ezt a jelszót senkivel se ossza meg.
6. Melyek az Ön jogai és jogorvoslati lehetõségei?
Ön az adatkezelésrõl
Ø tájékoztatást kérhet,
Ø kérheti az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését,
Ø tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését valamint zárolását (a kötelezõ adatkezelés kivételével),
Ø bíróság elõtt jogorvoslattal élhet,
Ø a felügyelõ hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).
Felügyelõ Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Ø Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Ø Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Ø Telefon: +36 (1) 391-1400
Ø Fax: +36 (1) 391-1410
Ø E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap:https://naih.hu/
Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk az Ön általunk kezelt, illetve az általunk - vagy a megbízott adatfeldolgozónk által - feldolgozott
Ø adatairól,
Ø azok forrásáról,
Ø az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
Ø idõtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen idõtartam meghatározásának szempontjairól,
Ø az adatfeldolgozóink nevérõl, címérõl és az adatkezeléssel összefüggõ tevékenységükrõl,
Ø adatvédelmi incidensek körülményeirõl, hatásairól és az elhárításukra valamint megelõzésükre tett intézkedéseinkrõl, továbbá
Ø az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjérõl.
A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idõ alatt, 15 napon belül adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat illetve a Hatósághoz fordulás lehetõségérõl tájékoztatással.
Társaságunk a személyes adatok helyesbítésrõl, zárolásról, megjelölésrõl és törlésrõl Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.
Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követõ 15 napon belül írásban vagy - az Ön hozzájárulásával - elektronikus úton közöljünk elutasításunk indokait és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetõségérõl.
Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idõn belül, 15 napon belül megvizsgáljuk és a döntésünkrõl Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetjük és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekrõl értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítõ erejû jogos okok indokolják, amelyek elsõbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények elõterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha elmulasztjuk a határidõt, a döntés közlésétõl, illetve a határidõ utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.
Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per - az érintett választása szerint - az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék elõtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.
Kérjük Önt, hogy mielõtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával - egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében - keresse meg Társaságunkat.
7. Melyek a fõbb irányadó jogszabályok tevékenységünkre?
Ø a természetes személyeknek a személyes adatok kezelésérõl szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
Ø az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény - (Info tv.)
Ø a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
Ø az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl szóló 2001. évi CVIII. törvény - (Eker tv.)
Ø az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvény - (Ehtv)
Ø a fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
Ø a panaszokról és a közérdekû bejelentésekrõl szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
Ø a gazdasági reklámtevékenység alapvetõ feltételeirõl és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)
Ø a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény (Számv tv.)
8. Adatkezelési tájékoztató módosítása
Társaságunk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyrõl az érintetteket megfelelõ módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele inroombutor.com
weboldalon történik.
Szolnok, 2019. május 29.
ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT
Jelen Adatvédelmi Szabályzat hatálya a Platina Pillangó kft. 5465, Cserkeszőlő, Bokor u.5 adószám:2539744-2-16 által üzemeltetett inroombutor.com honlapon (a továbbiakban: Weboldal) elérhetõ weboldal mûködtetésével, valamint az ott kínált elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokkal összefüggõ adatkezelésre terjed ki.
A KEZELT ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA ÉS IDÕTARTAMA
A Szolgáltató az Ügyfél személyes adatait törvényi rendelkezés vagy az Ügyfél hozzájárulása alapján kezeli az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek betartásával. A Weboldalon nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatások igénybe vételével kapcsolatos adatok kezelésére az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elkertv.) rendelkezései is irányadóak.
A Szolgáltató az adatok közül a regisztrált Ügyfél felhasználónevét, a regisztráció során az Ügyfél által megadott azonosító adatokat, az Ügyfél lakcímét vagy székhelyét, telefonszámát, illetve , e-mail címét, regisztrációjának idõpontját és regisztrációkori IP címét az Ügyfél hozzájárulása alapján a Weboldal teljes körû és folyamatos használatának biztosítása céljából az Ügyfél regisztrációja fennállásáig kezeli. Ennek megfelelõen a regisztráció törlését követõen a Szolgáltató törli az adatokat.
Az Ügyfél fentiekben meghatározott adatait elsõdlegesen a Szolgáltatónak a Weboldalon kínált elektronikus kereskedelmi szolgáltatások igénybevételével összefüggõ feladatokat végzõ munkatársa kezeli.
A Szolgáltató a regisztrált, illetve a megrendelést leadó Ügyfél azonosító adatait név, lakcímét, illetve székhelyét, telefonszámát, e-mail címét ügyfélnyilvántartás, valamint értékesítési statisztikák, piackutatás céljából kezelheti. Az adatkezelés az Ügyfél hozzájárulásához kötött.
A Cookie_k esetében azokról az adatokról van szó, amelyek a Weboldal használata során az Ügyfelek számítógépein tárolásra kerülnek. A Szolgáltató által alkalmazott "Session_Cookie_k" csak a Weboldal elhagyásáig maradnak tárolva a Weboldal elhagyását követõen törlõdnek az Ügyfél számítógépérõl. A Cookie_knak az alkalmazására szükség van a Weboldal egyes alkalmazásainak vagy funkcióinak rendeltetésszerû betöltéséhez valamint használatához.
A Szolgáltató által alkalmazott "Hosszútávú_Cookie_k"
A weboldal elhagyását követõen tárolva maradnak az Ügyfél számítógépén. Az Ügyfél internet_böngészõjének beállításaitól függ tárolás idõtartama. A "Hosszútávú_Cookie_k" fõ célja a Weboldal látogatóinak felismerése, annak érdekében, hogy a Szolgáltató web szervere az Ügyfelek számára egy, az õ szükségleteiknek megfelelõ személyre szabott weboldalt kínálhasson.
Google Analytics által alkalmazott Cookie_k
">A Google Analytics olyan Cookie_kat alkalmaz, lehetõvé teszik a weboldalak használatának elemzését. Weboldal optimális kialakítására a Szolgáltató a Google Analytics_t, a Google Inc. vállalat web_elemzõ programját használja. Az információk anonimok és nem kapcsolódnak személyekre vonatkozó adatokhoz amit Cookie_k gyûjtenek. A Google Inc. egy szerverén kerülnek tárolásra Google Analytics Cookie_k által a weboldalak használatáról gyûjtött információk.
A Szolgáltató gondoskodik az Ügyfél által megadott adatok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják a kezelt adatok védelmét, valamint a Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza az adatok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását, valamint jogosulatlan megváltoztatását.
A Szolgáltató az Ügyfél által megadott adatokat a fentiekben meghatározott céloktól eltérõ célokra nem használja, kivétel ha az Ügyfél külön hozzájárulását beszerezte vagy, jogszabály vagy jogszabályon alapuló hatósági határozat írja elõ. A Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat nem ellenõrzi, azok megfelelõségéért, pontosságáért az Ügyfél felel. Szolgáltató felhívja az Ügyfél figyelmét, hogy amennyiben a regisztráció, illetve az ajánlatkérés során harmadik fél adatait adta meg, a Szolgáltató jogosult az Ügyféllel szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tõle telhetõ segítségben részesíti az eljáró hatóságokat a jogsértõ személy személyazonosságának megállapításához.
AZ ÜGYFÉL HOZZÁJÁRULÁSA
Az Ügyfél hozzájárulásához kötött adatkezeléshez a Weboldalon történõ regisztrációja, illetve a ajánlatkérésének leadása során, a jelen Adatvédelmi Szabályzat kifejezett elfogadásával adja hozzájárulását.
Általános Szerzõdési Feltételek
a platinabutor.com weboldalon történõ ajánlatkéréshez
A jelen Általános Szerzõdési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a inroombutor.com honlapon történõ ajánlataira vonatkoznak.
A platinabutor.com weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat (jelen esetben ajánlatkérést) igénybe vevõ Ügyfél jogait és kötelezettségeit tartalmazza a jelen ÁSZF a Platina Pillangó kft. 5465, Cserkeszőlő, Bokor u.5 adószám:2539744-2-16
 (továbbiakban: Szolgáltató) között. Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a platinabutor.com weboldalon keresztül történik.
Szolgáltató adatai:
Cégnév: Platina Pillangó kft
Székhely: 5465, Cserkeszőlő, Bokor u.5
E-mail cím: teploceramic.eu@gmail.com
Telefonszám: 06706349030

Ügyfélszolgálat elérhetõségei: 0675169291
Email cím: teploceramic-eu@gmail.com
Nyilvántartó bíróság megnevezése: Szolnok Törvényszék Cégbírósága
Cím: 5000 Szolnok, Baross út 1. 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tagja.
Nyilvántartó bíróság megnevezése: Szolnok Törvényszék Cégbírósága
Telephelye(i): 5000 Szolnok, Újszászi út 13.
Fióktelepe(i): 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tagja.
Adott esetben a megrendelést ténylegesen a Platina Pillangó kft. fogja teljesíteni, a fogyasztó a Platina Pillangó kft vállalkozással (eladóval) fog szerzõdéses jogviszonyba kerülni.
ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, A FELEK KÖZÖTTI SZERZÕDÉS LÉTREJÖTTE
Szolgáltató egy webshop formátumú felületet üzemeltet, amely a Szolgáltató és Fél közötti kommunikációt szolgálja. Ezen a felületen leadott megrendelések a Kollégáink telefonos megkeresése után válnak érvényessé és ily módon leegyeztetett megrendelés fizetési kötelezettséget jelent a fél számára.
A weboldalon történõ vásárlást _ figyelemmel annak jellegére _ az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl szóló 2001. évi CVIII. törvény ("Elkertv") is szabályozza.
A Magyarországon nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra amely jelen weboldalon található kiterjed a jelen ÁSZF hatálya.
"Minden felhasználó számára elérhetõ a weboldal jelentõs része, azonban az ajánlatkéréshez (amely a megrendelés elküldése gomb) szükséges regisztráció, valamint jelen ÁSZF és adatvédelmi szabályzat elfogadása.
Ügyfélszolgálati iroda helye: 5000 Szolnok, Újszászi út 13.
Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: Hétfő-Péntek 9:00 – 17:00 Szombat, Vasárnap: Zárva
Internet cím: teploceramic-eu.com
Levelezési cím: teploceramic.eu@gmail.com
Lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal! (Telefon: ) 06706349030
Árajánlat kérés menete
1. regisztráció:
A regisztráció a Weboldal címoldalán található Bejelentkezés menüpont alatti regisztráció menüpont alatt található adatlap kitöltésével kezdeményezhetõ. A regisztráció feltétele a jelen ÁSZF és az Adatvédelmi Szabályzat Ügyfél általi elfogadása. Az adatlap kitöltésekor az Ügyfél nyilatkozik, hogy jelen ÁSZF és az Adatvédelmi Szabályzat feltételeit megismerte és elfogadja és ezáltal az Adatvédelmi Szabályzatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul. Az adatlap kitöltését és az ÁSZF valamint az Adatvédelmi Szabályzat elfogadását rögzítõ "Regisztráció" gomb megnyomását követõen az Ügyfél az általa megadott e_mail címre visszaigazoló e_mailt kap, a regisztráció után ebben a visszaigazoló e_mailben szereplõ jelszó segítségével tud bejelentkezni. A regisztráció feltétele az árajánlat kérésnek.
2. A megfelelõ termék(ek) kiválasztása és kosárba helyezése (termékfajtától függõen, ahol lehetséges méret és/vagy szín, egyéb választható jellemzõk megadásával, majd a "bevásárló kosár ábrával ellátott" gombra kattintással).Megjelenik a megerõsítés ahol a kiválasztott termék neve, mérete és ára újból megjelenik és a "kosárba" feliratú gomb megnyomásával válik a kosár taralmává, illetve ha mégsem a megadott terméket szeretnénk megvásárolni akkor a "megerõsítés" felirat mellett található sarokban lévõ "X"megnyomásával kiléphetünk.
3. A bevásárló kosár ábrával ellátott gombra kattintással megjelenik a kosár tartalma, ahol Felhasználó "kiveheti" a kosárból a terméket. A "kosár törlése" ikonra kattintással a megrendelés folyamán bármikor kiürítheti a kosarat a Felhasználó, amivel törli a megrendelését.
4. Itt van lehetõség a telefonszám, név, irányítószám, település, utca, házszám, valamint a számlázási adatok megadására.
5. Átvételi és fizetési mód kiválasztása
Átvétel módja:
- Történhet házhoz szállítással (fizetési kötelezettséget jelent, melynek díja Szolnok területén belül a szállítás díja 3000 Ft, valamint amennyiben emeletre kell szállítani 150 Ft / emelet. Szolnok területén kívül 3000 Ft oda visszaútra számítva a google maps szolgáltatást alapul véve)
- Valamint személyes átvétellel a szolgáltatónál a 5000 Szolnok, Újszászi út 13. szám alatt.
Fizetési módok:
•    Történhet banki átutalással (elõre utalással) valamint,
•    Készpénzzel
6. A kívánt módok az azokat leíró szövegek elõtti megfelelõ választógombok bejelölésével választhatók ki. A webhelyen a megrendelés folyamatában választhatóvá tett átvételi illetve szállítási, valamint fizetési módok közül a Felhasználó által a konkrét megrendelés végrehajtása során választott átvételi illetve szállítási, valamint fizetési módokkal jön létre a szerzõdés. Mind az átvétel módja és fizetési módoknál meg kell jelölni a felhasználónak a számára megfelelõ feltételeket, valamint el kell fogadnia, hogy amennyiben megrendeli az általa kiválasztott terméket, az fizetési kötelezettséget jelent számára.
Enélkül a megrendelés nem küldhetõ el (ezekrõl a szövegek elõtti jelölõ négyzetek bejelölésével van lehetõség).
7. A megrendelés összesített adatainak Felhasználó általi ellenõrzése (a fent részletezett lépésekben felvett adatok és kiválasztott módok együtt láthatóak az oldalon a kiválasztást követõen)
8. Az ajánlatkérés elküldése (a" megrendelés elküldése" gombra kattintással).
Ezt követõen a weboldalon a sikeres megrendelés felirat jelenik meg, valamint, hogy köszönjük, hogy igénybe vette szolgáltatásunkat. Az Ügyfél a regisztráció során általa megadott mail címre visszaigazoló mailt fog kapni a megrendelést követõen, melyben a szolgáltató adatait, a megrendelt termékre vonatkozó adatok kerültek feltüntetésre.
Ajánlatkérésrõl további tájékoztatás:
A weboldal üzemeltetõjét (Szolgálató) az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul kitöltött adatokra visszavezethetõ problémákért, károkért semmilyen felelõsség nem terheli. A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, az ajánlatkérés (megrendelés véglegesítése gomb) közben van lehetõség. Ügyfél által történõ megváltoztatásából eredõ kárért, hibáért semminemû felelõsség nem terheli.
A weboldal tartalmazza az azon szereplõ áruk lényeges tulajdonságait, jellemzõit. Abban az esetben ha az Ügyfélnek a Weboldalon található bármely áru minõségével, alapvetõ tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban több információra van szûksége mint ami a weboldalon a rendelkezésre áll vagy más kérdése merülne fel a vásárlás elõtt, a Szolgáltató ügyfélszolgálatától kérhet felvilágosítást. A weboldalon szereplõ áruk, termékek _ ahol ezt a jogszabályok elõírják _ használati utasítását a Szolgáltató az adott termékhez jótállási jeggyel egyben rendelkezésre bocsátja az Ügyfél részére. Ha az Ügyfél esetlegesen nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelezõ használati utasítást a jótállási jeggyel együtt, azt haladéktalanul _ mielõtt az árut használatba veszi _ jelezze a Szolgáltató ügyfélszolgálatánál, amely haladéktalanul gondoskodik annak mielõbbi Ügyfélhez történõ eljuttatásáról. A inroombutor.com megjelentetett termékképek csak illusztrációk (tájékoztató jellegûek), azok a valóságtól adott esetben eltérhetnek; mint ahogy a Weboldalon megjelentetett ábrák, rajzok, valamint súly_ és méretadatok is.
A vételár minden egyes termék mellett feltüntetett összeg, amely az általános forgalmi adót már magánban foglalja és magyar forintban értendõ. A termékek vételára nem tartalmazza a termék összeszerelését (amennyiben ez szükséges) a kiszállítás költségét, hiszen a szállítási költség külön díjtételt képez .A megrendelhetõ termékek, a szállítási szolgáltatások árai, valamint azok díjai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítást a Weboldalon való megjelenéssel egyidejûleg lépteti hatályba. A módosítás a már az ajánlatkérés után történõ visszaigazolással megrendelt termékek, illetve szállítási szolgáltatások vételárát, valamint díját nem befolyásolja. A termékek visszaigazolásában szerepeltetett áron, illetve díjazás mellett kerülnek értékesítésre.
Abban az esetben, ha a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás árat tüntet fel a Weboldalon, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentõsen eltérõ, esetleg rendszerhiba miatt megjelenõ "0" Ft_os vagy "1" Ft_os árra, akkor a Szolgáltató a terméket nem köteles hibás áron szállítani, hanem a helyes áron történõ szállítást felajánlhatja, amelynek ismeretében az Ügyfél vásárlási szándékától elállhat.
Az ajánlatkéréshez a Szolgáltató a Weboldalán keresztül csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezõt kitölti. A Szolgáltató amennyiben az Ügyfél tévesen vagy pontatlanul adta meg a rendelési vagy szállításra vonatkozó adatait, akkor a késedelmes szállításért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemû felelõsség nem terheli.
Ajánlatkérés menete:
Az Ügyfél az általa kiválasztott termékeket az adott termékekre kattintást követõen megjelenõ, a termék részletes adatait tartalmazó oldalon található, a "kosárba" gomb használatával teheti a Bevásárlókosarába. A Bevásárlókosár tartalmát megtekintheti, módosíthatja a Weboldal jobb felsõ sarkában található "kosár" ikonra kattintást követõen. Amennyiben az Ügyfél a Bevásárlókosárba helyezett terméket / termékeket mégsem kívánja megvásárolni, azt a "törlés" ikonra kattintással áll módjában törölni a bevásárlókosárból.
Itt van lehetõség a telefonszám, név, irányítószám, település, utca, házszám, valamint a számlázási adatok megadására. Az Ügyfélnek elkell fogadnia, hogy amennyiben megrendeli az általa kiválasztott terméket, az fizetési kötelezettséget jelent számára. Amennyiben ezt a honlapon feltüntetett négyzetben be jelöli, ezt követõen tud a megrendelés elküldése gombra katintatni. Amennyiben az Ügyfél a Bevásárlókosár tartalmát véglegesítette, a "a megrendelés elküldéséhez" gombra kattintással léphet tovább, annak érdekében, hogy az ajánlatkérése véglegesítésre kerüljön.
Ezt követõen a weboldalon a sikeres megrendelés felirat jelenik meg, valamint, hogy köszönjük, hogy igénybe vette szolgáltatásunkat. Az Ügyfél a regisztráció során általa megadott mail címre visszaigazoló mailt fog kapni a megrendelést követõen, melyben a szolgáltató adatait, a megrendelt termékre vonatkozó adatok kerültek feltüntetésre.
Szolgáltató az általa kínált termékeket, valamint szolgáltatásokat kizárólag 18. életévüket betöltött cselekvõképes, természetes személy számára, aki magyarországi lakóhellyel rendelkezik, valamint jogi személy aki magyarországi székhellyel rendelkezik, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ jogképes Ügyfeleknek ajánlja fel.
A Szolgáltatónak nincs lehetõsége arra, hogy az Ügyfél által megadott adatokat ellenõrizze, ennek megfelelõen kizár minden felelõsséget, amely ebbõl adódik. A szerzõdéskötés lehetséges nyelve a magyar. A szerzõdéses tartalom, a panaszkezelés szolgáltatásai magyar nyelvûek.
Szolgáltató jognyilatkozatai megtörténtnek számítanak, ha azokat az Ügyfél által utoljára megadott címére megküldte. Azonban ha az Ügyfél az értesítési címét megváltoztatja, arról köteles a Szolgáltatót tájékoztatni. Az Ügyfél a tájékoztatási kötelezettségének elmulasztja, viseli annak kockázatát.
ADATBEVITELI HIBÁK JAVÍTÁSA
Az Ügyfélnek az ajánlatkérés bármely szakaszában és annak elküldéséig a Weboldalon bármikor lehetõsége van az adatbeviteli hibák javítására (pl. termék törlése a kosárból a "Törlés" ikonra kattintva; visszalépés az elõzõ oldalra a "Vissza" gombra történõ kattintással). 
Ha az Ügyfél az ajánlatkérését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazolásában szereplõ adatok tekintetében, azt haladéktalanul jeleznie kell a Szolgáltató jelen ÁSZF-ben foglalt elérhetõségei valamelyikén.
Az Ügyfél a megrendelés elküldése gombra kattintást követõen mailben visszaigazolást kap. Amennyiben a visszaigazolást az Ügyfél a szolgáltatás jellegétõl függõen elvárható határidõn belül de legkésõbb 48 órán belül nem érkezik meg, az ügyfél az ajánlati illetve szerzõdéses kötelezettsége alól mentesül.
AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG, VISSZAIGAZOLÁS
A szerzõdés a felek kölcsönös és egybehangzó jognyilatkozata. A kölcsönös és egybehangzó jognyilatkozatot a szerzõdéskötés során az ajánlat és az elfogadó nyilatkozat jelentik. Az elektronikus kereskedelemben a webáruház katalógusának (a honlapon megjelenített tartalomnak) közzététele ajánlatra történõ felhívásnak minõsül. Az interneten keresztül történõ vásárlás esetén az Ügyfél tesz a Szolgáltatónak ajánlatot, a szerzõdés pedig a Szolgáltató elfogadó nyilatkozatával jön létre, nem pedig az Ügyfél megrendelésével.
Az elküldött ajánlat az Ügyfelet 48 órás idõtartamban köti. Amennyiben a Szolgáltató az Ügyfél ajánlatát 48 órán belül nem igazolja vissza, az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttsége alól.
A megrendelés elküldése gombra kattintást követõen az Ügyfél e-mailben automatikus visszaigazolást kap, amely csak annak tényét rögzíti, hogy az Ügyfél megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett.
A Felek között a szerzõdés az automatikus visszaigazolást követõen a kollégákkal történõ személyes, telefonos, vagy e-mailes egyeztetéssel (elfogadó nyilatkozattal) jön létre, amelyre a magyar jogszabályok, elsõdlegesen a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. törvény ("Ptk.") és az Elkertv-ben foglaltak irányadóak.
Amennyiben az Ügyfél fogyasztónak minõsül (a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy), akkor irányadó a szerzõdésre a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerzõdések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet, valamint ebben az esetben a Szolgáltató figyelembe veszi a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.
SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK
Az Ügyfél választása szerint igényelheti az általa megrendelt termék házhoz szállítását vagy a megrendelt terméket személyesen át is veheti a Szolgáltatónál. Szállítmányozó cég igénybevételével juttatja el a Szolgáltató a megrendelt és házhoz szállítani kért árut az Ügyfél által megjelölt szállítási címre.
A megrendelt termékek házhoz szállítása kapcsán felmerült költségeket, valamint a szállítási díjat az Ügyfél viseli a szállítás díját.
A Szolgáltató a szállítási határidõt a megrendelést követõen a telefonon történõ visszaigazolás alkalmával egyezteti a megrendelõvel. A szállítás várható idõpontjáról a Szolgáltató illetve az által megjelölt szállítmányozója tájékoztatja az Ügyfelet, aki köteles a vele egyeztetett idõpontban átvenni a megrendelt szállítmányt. Határozott órára történõ szállítást nem áll módjában a Szolgáltatónak vállalni.
Ha az Ügyfél az árút a vele egyeztetett szállítási idõpontban olyan okból nem veszi át, amelyért az Ügyfél felelõs, a Szolgáltató saját választása szerint jogosult a tárolási díj, valamint az újbóli kiszállítás díjának az Ügyfélre történõ terhelése mellett a termék újból kiszállítását megkísérelni. Elállási jog illeti meg a Szolgáltatót, ha az Ügyfél a megrendelt termék átvételét a kiszállításkor megtagadja.
Arról, hogy a termék a Szolgáltatónál van_ e készleten a telefonos megkeresés alkalmával tájékozódhat és veheti át személyesen (díjmentes ez az átvételi mód) a Szolgáltatónál adott esetben. Amennyiben az Ügyfél az adott terméket a visszaigazolás során megjelölt határidõben nem veszi át, a Szolgáltató jogosult a szerzõdéstõl elállni és az Ügyfél megrendelését törölni.
A Szolgáltató által megadott árak bruttó árak, és tartalmazzák az érvényes törvényes forgalmi adót. Az elszámolás forintban történik.
A megrendelt termékek vételárára, valamint a házhoz szállítás díjára vonatkozó fizetési kötelezettségének banki átutalással, vagy készpénzzel tehet eleget az Ügyfél.
Az átutalásos fizetés esetén az Ügyfélnek a visszaigazolásban meghatározott idõpontig kell kiegyenlítenie a megrendelt termék vételárát, valamint a házhoz szállítás díját.
A vételár, illetve a szállítási díj megfizetésének elmaradása a megjelölt határidõig nem történt kiegyenlítésre, akkor a Szolgáltató jogosult az Ügyfél megrendelését törölni, valamint a szerzõdéstõl elállni. Az Ügyfél késedelmes teljesítésével összefüggõ kártérítési igényeit, a Szolgáltató fenntartja, valamint a szállítási költségek megtérítésére vonatkozóan is.
Szolgáltató az elállási joga gyakorlásáról és ennek kapcsán az Ügyfél megrendelésének törlésérõl az Ügyfelet telefonon vagy e_mailben tájékoztatja.
Elállási/Felmondási jog
Ebben a részben leírtak kizárólag azon Ügyfelekre vonatkoznak akik Fogyasztónak minõsülnek. (Fogyasztó: szakmájuk, foglalkozásuk vagy üzleti tevékenységük körén kívül eljáró természetes személyek.)
Fogyasztói tájékoztató a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján
Elállási/felmondási jog
Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerzõdéstõl. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerzõdés esetén a szerzõdés teljesítése megkezdõdött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerzõdést.
Termék adásvételére irányuló szerzõdés esetén az elállási határidõ attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérõ harmadik személy a terméket átveszi.
Szolgáltatás nyújtására irányuló szerzõdés esetén a felmondási határidõ a szerzõdés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le.
Az elállási jogát a szerzõdés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti idõszakban is gyakorolhatja.
Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmû nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: 5465, Cserkeszőlő, Bokor u.5
Elállási/Felmondási nyilatkozatminta
(csak a szerzõdéstõl való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
Címzett: 5465, Cserkeszőlő, Bokor u.5
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerzõdés tekintetében:
Szerzõdéskötés idõpontja /átvétel idõpontja:
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Kelt
Ön határidõben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidõ lejárta elõtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.
Az elállás/felmondás joghatásai
Ha Ön eláll ettõl a szerzõdéstõl, haladéktalanul, de legkésõbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétõl számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérõ fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyezõ fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.
A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettõ közül a korábbi idõpontot kell figyelembe venni
Ön köteles számunkra (a 5465, Cserkeszőlő, Bokor u.5) a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésõbb elállási nyilatkozatának közlésétõl számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidõ betartottnak minõsül, ha a 14 napos határidõ letelte elõtt elküldi a terméket.
A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.
Ön kizárólag akkor vonható felelõsségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és mûködésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.
Felhívjuk a figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. § (1) bekezdésében foglalt esetekben, így különösen a "c" és az "e" pontban meghatározottak esetén: "olyan nem elõre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elõ, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelmûen a fogyasztó személyére szabtak; "olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követõ felbontása után nem küldhetõ vissza.
1. Kellékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön az Eladó hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végsõ esetben - a szerzõdéstõl is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
Milyen határidõben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem késõbb, mint a hiba felfedezésétõl számított kettõ hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerzõdés teljesítésétõl számított két éves elévülési határidõn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidõ legfeljebb egy év.
Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstõl számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Eladó nyújtotta. A teljesítéstõl számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés idõpontjában is megvolt.
2. Termékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
Milyen esetben minõsül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minõségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplõ tulajdonságokkal.
Milyen határidõben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidõ elteltével e jogosultságát elveszti.
Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal idõpontjában nem volt felismerhetõ vagy
- a termék hibája jogszabály vagy kötelezõ hatósági elõírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendõ egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
3. Jótállás
Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával?
Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelezõ jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján az Eladó jótállásra köteles.
Tartós fogyasztási cikknek minõsülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelezõ jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt termékek, amelyek eladási ára a 10.000,- Ft-ot meghaladja.
A jótállásból eredõ jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetõek. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerzõdés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredõ jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetõek.
Önt milyen jogok és milyen határidõn belül illetik meg jótállás alapján?
A jótállás idõtartama egy év. E határidõ elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási határidõ a fogyasztási cikk fogyasztó részére történõ átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdõdik. 
A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelõen alkalmazni, így a fogyasztót az 1. pontban megjelölt jogok (kellékszavatossági jogok) illetik meg.
Jótállás esetén ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstõl) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az Eladó köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerû használatot akadályozza.
Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?
A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
A jótállás a Fogyasztó (egyéb) jogszabályon alapuló jogait nem érinti. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik
FELELÕSSÉG
A Weboldalon található információk kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelõsséget. A weboldalt az ügyfél kizárólag a saját kockázatára használhatja, továbbá elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelõsséget a használat során felmerülõ vagyoni és nem vagyoni károkért, valamint a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bûncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerzõdésszegésért való felelõsségen túlmenõen.
A weboldal olyan (linkeket) tartalmazhat, amely más szolgáltatók oldalaira vezethet. Szolgáltató nem vállal felelõsséget ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért. A Szolgáltatót nem terheli felelõsség, ha szerzõdéses kötelezettségeit azért nem teljesíti, mert olyan esemény következménye, amely ésszerû irányításán kívül esik, ami magában foglalja különösen, de nem kizárólag a tûzesetet, árvizet, vihart, egyéb szélsõséges idõjárási körülményeket, lázadást, sztájkot, zavargásokat, háborút és terrorcselekményt.
SZERZÕI JOGOK
Szerzõi jogvédelem alatt áll a weboldal.
A Szolgáltató elõzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett a weboldal tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználása.
JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETÕSÉGEK
Panaszügyintézés Az Ügyfél a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetõségeken terjesztheti elõ: A webáruház vonatkozásában rendelkezésre álló ügyfélszolgálat: Ügyfélszolgálati iroda helye: 5000 Szolnok, Újszászi út 13.
Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: Hétfő-Péntek 9:00 –17:00 Szombat, Vasárnap: Zárva
Fogyasztói kifogását a jelen pontban foglalt elérhetõségeken terjesztheti elõ szóban vagy írásban: (amennyiben az Ügyfél a termékkel vagy a Szolgáltatónak az áruk Fogyasztók részére történõ forgalmazásával, értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló tevékenységével vagy mulasztásával kapcsolatos fogyasztói kifogással élhet)
A Szolgáltató a hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, ha a panasz jellege ezt megengedi.
Amennyiben az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, illetve a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, abban az esetben a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzõkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát _ személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben azt az Ügyfélnek átadja _. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén azt az Ügyfélnek legkésõbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejûleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el a Szolgáltató.
A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követõen harminc napon belül köteles megvizsgálni valamint érdemben írásban megválaszolni, továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az Ügyfélhez eljusson. Amennyiben a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.
Az egyes áruházak vevõszolgálati irodáiban jól hozzáférhetõ helyen elhelyezett Vásárlók Könyvébe az Ügyfél jogosult panaszait, javaslatait beírni, amit a Szolgáltató köteles megválaszolni. Az Ügyfél a Szolgáltató egyes áruházainak vevõszolgálatán is jelezheti az adott termékekkel kapcsolatos panaszait.
Egyéb panaszkezelési, jogérvényesítési lehetõségek
Az alábbi jogérvényesítési lehetõségek állnak nyitva az Ügyfél, illetve a Fogyasztónak minõsülõ Ügyfél számára, amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló jogvita a Szolgáltatóval való egyeztetések során nem rendezõdik.
Ha a Fogyasztónak minõsülõ Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye, a Szolgáltató székhelye, telephelye, illetve a jogsértés elkövetésének helye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz, mint ellenõrzési szervhez. Elsõ fokon a fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró Járási hivatal jár el, másodfokon a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A panasz elbírálását követõen dönt a hatóság a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
Békéltetõ testület:
A szerzõdés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Fogyasztónak minõsülõ Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes vagy az általa megjelölt, kereskedelmi és iparkamara mellett mûködõ békéltetõ testületnél. (Fogyasztónak minõsül: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül esõ célok érdekében eljáró természetes személy, civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro_, kis_ és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. )
A vállalkozást a békéltetõ testületi eljárásban együttmûködési kötelezettség terheli, ennek keretében köteles a törvényben meghatározott tartalommal és határidõn belül válasziratát megküldeni a békéltetõ testület számára. Az EU rendelet szerinti online vitarendezési platform alkalmazázának kivételével a vállalkozás a rendelet szerinti online vitarendezési platform alkalmazásának kivételével a vállalkozás a meghallgatáson egyezség létrehozására feljogosított személy részvételét biztosítani köteles. Amennyiben a vállalkozás székhelye, telephelye vagy fióktelepe nem a területileg illetékes békéltetõ testületet mûködtetõ kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttmûködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelõ írásbeli egyezségkötés lehetõségének felajánlására terjed ki.
A Bács_Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett mûködõ Békéltetõ Testület (5000 Szolnok, Verseghy park. 8.; Levelezési cím: 5000 Szolnok, Verseghy park. 8.) email:kamara@iparkamaraszolnok.hu; holnap: www.iparkamaraszolnok.hu elérhetõségen érhetõ el.
A további békéltetõ testületek pontos elérhetõsége a következõ linkre kattintva érhetõ el: http://www.nfh.hu/node/8579.
Az Uniós Online Vitarendezési Platform keretében a http://ec.europe.eu/odr hivatkozásra kattintással egy egyszerû regisztrációt követõen, bejelentkezett állapotban online módon panasszal élhet az Ügyfél. Ha panasszal kíván élni olnine vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, ezen a honlapon kezdmeényezheti a panasz bíróságon kívüli rendezését. A portál csak akkor használható, ha Ön az Eu-ban, Norvégia, Izland, Liechtenstein él, és a kereskedõ székhelye is valamelyik EU országban, Norvégia, Izland, Liechtenstein található. Egyes országokban ezt a webhelyet a kereskedõk is igénybe vehetik arra, hogy panaszt tegyenek fogyasztókkal szemben valamilyen általuk értékesített termék vagy szolgáltatás kapcsán.
Bírósági eljárás
Az Ügyfél jogosult a követelésének bíróság elõtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései alapján. A pénz fizetésére irányuló, lejárt követelés közjegyzõnél kezdeményezhetõ fizetési meghagyásos eljárásban is érvényesíthetõ (bõvebben: a fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény).
EGYÉB RENDELKEZÉSEK
A weboldal használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket:
Használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, valamint telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit.
A Weboldalunkon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részérõl az Internet technikai és mûszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetõségek elfogadását is.
Jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani a Szolgáltató bármikor jogosult.
A Weboldalon történõ megjelenésével lép hatályba az ÁSZF módosítása. A Weboldal használatával összefüggõ adatkezelésrõl szóló tájékoztatást az Adatvédelmi Szabályzat tartalmazza, mely szintén elérhetõ jelen Weboldalon.
Amennyiben az Ügyféllel kötött szerzõdés egyes rendelkezései (jelen ÁSZF is), teljesen, vagy részben érvénytelenek, vagy érvénytelenné válnak, ez nem befolyásolja a többi rendelkezés érvényességét.
AzÜgyféllel kötött szerzõdésekre, valamint jelen ÁSZF_re a magyar jog vonatkozik. Az ENSZ_vételi jog nem kerül alkalmazásra.
A szerzõdésbõl, ideértve az ÁSZF_t is származó jogvitákra hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ bíróság illetékes.
A jelen ÁSZF, valamint a jelen weboldalon található Adatvédelmi Szabályzat 2020. február 21. napjától hatályos és visszavonásig hatályában marad.

Platina Pillangó Kft, 5465, Cserkeszölö, Bokor utca,  5

Adószám : 25396744-2-16, Közösségi adószám: HU 25396744

Telefonszám  nagykereskedők és forgalmazók részére:

+36 70 634 90 30